HET TOUWTJESSPEL

HET TOUWTJESSPEL

Een instrument om je bord in de war te brengen !

Het touwtjesspel is een interactief spel waarbij de banden, de gevol-
gen en de effecten van onze consumptiekeuzen door een touwtje wor-
den voorgesteld. Het belicht de verhouding tussen de inhoud van het
gemiddelde bord van de Belg en verschillende problemen, bijvoorbeeld
de kwaliteit van het water, de buitenlandse schuld van een land uit het
Zuiden, de ondervoeding, de opwarming van het klimaat en de wer-
komstandigheden van een arbeider in Costa Rica.

Op basis van het thema voedsel brengt het spel onlosmakelijke banden
aan het licht tussen de economische, de sociale, de milieu- en de po-
litieke sfeer van onze samenleving. Het onderstreept bovendien de on-
derlinge afhankelijkheid van de verschillende bevolkingsgroepen van de
wereld die geconfronteerd worden met het fenomeen van de mondiali-
sering en het marktgericht denken.

Het spel bevat naast een map met daarin allerlei praktische informatie
om het spel levendiger te maken, ook een begeleidend boekje met mo-
gelijke pistes om anders te denken over onze band met de wereld en
perspectieven te openen voor alternatieve acties voor het huidige sa-
menlevingsmodel.

Een pedagogisch instrument bestemd voor de opleiders/opleidsters en de vormingswerker/vormings-
werksters van de verenigingssector, de leerkrachten van het hoger, middelbaar en lager onderwijs,
de opleiders van opleiders enz.

Le carnet pédagogique
De volledige map

Le carnet d’accompagnement
Het begeleidende boekje

Documents joints